Verkoopsvoorwaarden

1. Verkoper

Het Geluidshuis Uitgeverij bvba heeft haar maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Julius De Geyterstraat 212 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0474.542.905. Het BTW nummer is BE 0474.542.905 .

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Geluidshuis Uitgeverij. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Geluidshuis Uitgeverij erkend.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Het Geluidshuis Uitgeverij de levering van producten in de mate van het mogelijke uitvoeren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

6. Reservaties

Artikels die besteld zijn met ‘betaling via overschrijving’ worden max. 7 dagen gereserveerd. Eens de termijn verstreken is en de betaling is niet voltooid, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikels.

7. Klachten

Klachten kunnen via e-mail worden ingediend op info@geluidshuis.be en zullen binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen aan rechtbanken voor te leggen.

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Het Geluidshuis Uitgeverij bvba, Julius De Geyterstraat 212, te 2020 Antwerpen, België.

9. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen

De op onze webshop vermelde productprijzen zijn inclusief BTW en (tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen), exclusief kosten voor verzending en overige kosten. Het Geluidshuis Uitgeverij BVBA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11. Persoonsgegevens

Indien u een bestelling plaatst bij Het Geluidshuis Uitgeverij dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Geluidshuis Uitgeverij. Het Geluidshuis Uitgeverij houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Het Geluidshuis Uitgeverij respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Het Geluidshuis Uitgeverij maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Elke gebruiker van de website kan zich op de nieuwsbrief inschrijven om via e-mail informatie te ontvangen die hem de website en de aanbiedingen beter leert kennen en gebruiken. Hij kan ook “prospectie” e-mails ontvangen met aanbiedingen die hem het best passen. U kunt ten allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Het Geluidshuis Uitgeverij. Indien u deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van Het Geluidshuis Uitgeverij, dan kunt u dit per e-mail of per post aan Het Geluidshuis Uitgeverij laten weten.

12. Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies die uitsluitend voor gebruik door Het Geluidshuis Uitgeverij ontworpen zijn. Bij elke verbinding met de website, registreren de cookies bijvoorbeeld de volgende informatie: het type en de versie van de webbrowser van de gebruiker, de bestelgeschiedenis, de bekeken titels, de datum en het tijdstip van het bezoek. Bij de volgende verbinding zal de gebruiker bepaalde informatie dus niet opnieuw moeten invoeren.

13. Creatief talent

Auteurs en illustratoren kunnen hun verhaal of portfolio opsturen naar de verantwoordelijke uitgever t.a.v. Ann Desmet: - Via e-mail, ann@geluidshuis.be - Per post naar: Het Geluidshuis Uitgeverij bvba, Julius De Geyterstraat 212, 2020 Antwerpen Aangezien onze uitgeverij veel manuscripten ontvangt, vragen wij u rekening te houden met een beoordelingstermijn die kan variëren van drie weken tot drie maanden. Gezien het grote aantal manuscripten kan over afwijzingen niet worden gecorrespondeerd en kunnen wij ook niet zorgen voor een beoordelingsrapport.

14. Verkooppunten

Al onze titels zijn verkrijgbaar in de betere boekhandel, speelgoedwinkel en kinderspeciaalzaak. Om zeker te zijn dat u de gewenste titel ter plaatse kunt aankopen, raden wij aan om op voorhand telefonisch te checken of uw gewenste titel in voorraad is bij het door u gekozen winkelpunt.